Heureka.sk - Porovnanie produktov a cien z internetových obchodov

 NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 


 

 


 

 

 

 

 

TOVAR V AKCII

Cena 59,40 Eur
Nie je skladom
Cena 20,00 Eur
Skladom
Cena 78,00 Eur
Nie je skladom

KONTAKTY

DARÁZSVIN s.r.o
Tešedíkovo č.149
92582 Tešedíkovo
tel: 0911955770
info@navishop.sk
Odberné miesto: NAVISHOP (DARÁZSVIN s.r.o)
Mlynská 870,92581 Diakovce

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Cena 59,40 Eur
Nie je skladom
Cena 128,00 Eur
Skladom

Komunikujeme aj cez
Objednávky prijímame:
 
info@navishop.sk
 
 0911 955770
 
 

Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

 • K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo.
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme.
 • Všetci pracovníci DARÁZSVIN s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučení o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.
                                                ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

I.

 Správcom Vašich osobných údajov a Prevádzkovateľ internetového obchodu NAVISHOP.sk

DARÁZSVIN s.r.o.

Tešedíkovo č.149

92582 Tešedíkovo

IČO: 45470642

DIČ DPH: SK2023005820

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom registračného formulára,umiestneného na internetovej stránke www.navishop.sk

 ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (Sprostredkovateľ)

 1.3. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú spoločnosti Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), spoločnosť Unihost s.r.o. (správca serverov), spoločnosť Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti) a spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o,Technická 7,821 04 Bratislava (Kuriérska služba)

 Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a dobierková suma.

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov
 • Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov 

 • Prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie
 • Kontaktnými údajmi na účely potvrdenia objednávok, komunikácie so zákazníkmi, doručenia tovaru a riešenia prípadných reklamácií sú: Meno a priezvisko, telefónne číslo, v prípade registrácie firmy aj IČO a DIČ. Ďalej e-mailová adresa (na účely zasielania potvrdenia objednávok a komunikáciu so zákazníkmi).
 • Údaje na doručenie sú meno a priezvisko/obchodné meno príjemcu, titul, adresa doručenia

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva
 • Prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

V.

Zverejnenie údajov

 • Prevádzkovateľ osobné údaje získané od zákazníkov v žiadnom prípade nezverejňuje.

VI.

Podmienky spracúvania

 • Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník spoločnosti DARÁZSVIN s.r.o. - v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa jeho osobných údajov  ich  aktualizuje ešte pred zrealizovaním prvej, prípadne ďalšej objednávky.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne svoje osobné údaje tretej osobe (ako napríklad údaje pre doručenie / meno, priezvisko a telefónne číslo/), robí tak s vlastným súhlasom, čím potvrdzuje, že je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov
  • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať aj vlastnoručne, a to v klientskej zóne prevádzkovateľa ( www.navishop.sk ) pod položkou  "Prihlásenie".
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaily info@navishop.sk
 • Ak by ste sa domnievali/a, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.5.2018


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

MDE1YmRlZ